Tìm kiếm sản phẩm:

Hội đồng quản trị

Ông David Chinh Trương

Ông David Chinh Trương

Chủ tịch hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Hồng Diệp

Ông Nguyễn Hồng Diệp

Thành viên HĐQT Thành viên ban kiểm soát
Bà Trương Thị Suốt

Bà Trương Thị Suốt

Phó Chủ Tịch, Phó tổng - Pháp chế
Bà Nguyễn Thị Anh

Bà Nguyễn Thị Anh

Phó chủ tịch, Phó Tổng giám đốc Kinh Doanh

Hội đồng quản trị

Coppyright © 2020 www.gland.us -  all rights reserved.