Danh sách ủng hộ quỹ từ ngày 1/7/2020 - đến 31/7/2020.
(Đầu kỳ: 0 vnđ. Chi phí quỹ trong kỳ: 0 vnđ Tổng quỹ còn lại: 11.000.000 vnđ)

STT Ngày  Họ và tên Mức ủng hộ Ghi chú
1 28/7/2020 Nguyễn Hồng Diệp

5.000.000 vnđ

Ủng hộ cho quỹ
2 28/7/2020

Trương Thị Suốt

3.000.000 vnđ Ủng hộ cho quỹ
3 28/7/2020 Nguyễn Thị Anh 3.000.000 vnđ Ủng hộ cho quỹ

Danh sách ủng hộ quỹ từ ngày 1/7/2020 - đến 31/7/2020


Danh sách ủng hộ quỹ từ ngày 1/7/2020 - đến 31/7/2020
Danh sách ủng hộ quỹ từ ngày 1/7/2020 - đến 31/7/2020
17-06-2021

Coppyright © 2020 www.gland.us -  all rights reserved.